Begroting 2019

Financiële positie

Begrotingsbeeld 2019

Begrotingsbeeld 2019

De begroting 2019 is een financiële vertaling van de uitgangspunten 2019 en de ontvangen meicirculaire 2018. Ten opzichte van de actualisatie van de begroting hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan (bedragen x € 1 miljoen):

Stand begroting na actualisatie

1,9 V

Algemene uitkering

7,8 V

Loon- en prijsontwikkeling

4,7 N

Kapitaallasten

0,2 N

Wachtgeld en pensioenen wethouders

0,3 N

Exploitatiebijdrage Sportiom

0,5 V

Voordeel BUIG-budget

0,3 V

Inzet reserve actualisatie 2018

1,8 V

Vrijval resterende middelen reserve GSB

0,5 V

5,7 V

Bestaand beleid begroting 2019

7,6 V

Nieuw beleid

7,2 N

Kapitaallasten nieuw beleid investeringen

0,4 N

7,6 N

TOTAAL BEGROTING 2019

0,0 V

TOELICHTING BESTAAND BELEID
Algemene uitkering

Ten opzichte van de begroting na wijziging 2018 laat de algemene uitkering 2019 een budgettair voordeel van € 7,8 miljoen zien. Het volgende overzicht kan worden gegeven (bedragen x € 1 miljoen):

 2019

Accres

8,8

Opschalingskorting

- 0,5

Aanpassingen basisgegevens

- 0,5

Budgettair effect

7,8

Alle mutaties in de algemene uitkering zijn later in deze financiële positie separaat toegelicht.

Loon- en prijsontwikkeling

De huidige cao-afspraken lopen tot 1 januari 2019. Voor de loonontwikkeling zijn we uitgegaan van een stijging van 2% in januari en 1% in juli 2019. Het totale loonkostenniveau, dus inclusief hogere pensioen- en sociale lasten, is 3,35% hoger ten opzichte van de begroting 2018. Dit leidt tot een nadeel van € 3,4 miljoen.
De prijsontwikkeling is in 2019 2,9%, conform de Middellange termijn verkenning 2018-2021 van het CPB. Dit resulteert in een nadeel van € 1,9 miljoen.

Voor gesubsidieerde instellingen hanteren we dezelfde loonkostenontwikkeling van 3,35%. Deze wordt echter gecorrigeerd voor afwijkingen voorgaande jaren ten opzichte van het indexcijfer ‘ontwikkeling contractloon marktsector”. Op basis van de decemberraming van het CPB bedraagt de correctie -2,52%, zodat een indexatie resteert van 0,83%. De prijsindex van 2,9% is ook gehanteerd voor de gesubsidieerde instellingen. In totaal leidt dit tot een nadeel van € 0,6 miljoen.

Ook in het nieuwe bestuursakkoord is afgesproken dat de woonlasten niet worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. De gemeentelijke woonlasten betreffen de onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Conform de uitgangspunten stijgt de OZB met 3,13%. Dit is het gemiddelde van de loon- en prijsontwikkeling. Dit leidt tot een voordeel van € 1,2 miljoen.

Kapitaallasten

In de begroting 2018 zijn abusievelijk de kapitaallasten van het krediet voor de overkapping van Kwekkelstijn niet opgenomen. Dit wordt in deze begroting gecorrigeerd, hetgeen tot een nadeel van € 0,2 miljoen leidt.

Wachtgeld en pensioenen wethouders

Gemeenten zijn wettelijk verplicht oud-wethouders wachtgeld te betalen en hun pensioenopbouw voort te zetten. Na de verkiezingen in 2018 zijn een drietal wethouders niet in het college teruggekeerd en dienen we met de kosten van de regeling rekening te houden.

Exploitatiebijdrage Sportiom

De aanbesteding van de exploitatie van het Sportiom levert een financiële meevaller op van structureel € 0,8 miljoen. Vanwege afwikkelingskosten bedraagt het voordeel in 2019 € 0,5 miljoen. De opdracht is inmiddels gegund.

Voordeel BUIG-budget

De gemeente ’s-Hertogenbosch een van de gemeente die voordelen realiseert op het BUIG-budget. In het verleden is vanuit de algemene dienst € 3 miljoen omgebogen voor tekorten op datzelfde BUIG budget. De voordelen die nu ontstaan worden deels ingezet om de uitstroom uit een uitkeringssituatie te blijven stimuleren, waaronder de inzet van het instrument van loonkostensubsidies en een deel van het voordeel (€ 0,3 miljoen) stroomt terug naar de algemene dienst.

Inzet Reserve actualisatie Begroting 2018

De financiële uitkomst voor 2018 bij de actualisatie van de Begroting 2018 bedroeg structureel € 1,8 miljoen. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten voor nieuw beleid 2019.

Vrijval resterende middelen reserve GSB

Er is nog een vrije reserve GSB van € 0,5 miljoen. Dit bedrag komt nu beschikbaar.

NIEUW BELEID 2019 EXPLOITATIE

Het bestaand beleid Begroting 2019 laat een voordelig saldo van € 7,8 miljoen zien. We stellen voor dit voordelig saldo in te zetten voor het onderstaand nieuw beleid:

Exploitatiepost

2019

2020

2021

2022

Uitbreiding lobbycapaciteit

100

100

-

-

Intensivering aanpak taalachterstanden en laaggeletterdheid

150

150

100

100

Continueren Onderwijsinnovatiefonds

250

250

pm

pm

Intensivering aanpak Eenzaamheid

50

50

50

50

Aanpak knelpunten Sociaal Domein

1.200

1.200

1.200

1.200

Inzet Sociaal en Zorgfonds en inzet stelpost doeluitkeringen

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Zo licht mogelijke jeugdzorg dichtbij huis

500

500

500

500

Zo licht mogelijke jeugdzorg dichtbij huis; éénmalige dekking Sociaal en Zorgfonds (is verwerkt via raadsvoorstel Budgettaire kaders 2019)

-500

-   

-   

-   

Vitaal maken huidige sportinfrastructuur: Onderhoud sportaccommodaties

679

479

479

479

Vitaal maken huidige sportinfrastructuur: De Plek

365

345

325

245

Multifunctionele Sporthal in De Groote Wielen

-   

82

165

165

Fonds Duurzaamheid Klimaat en Energie, en Mobiliteit

1.800

-   

-   

-   

Diverse inspanningen programma duurzaamheid Energie en Klimaat

665

665

665

665

Diverse inspanningen programma duurzaamheid Duurzame Mobiliteit

335

335

335

335

Onderzoek en strategie hittestress

55

-   

-   

-   

Groene Daken

130

110

90

-   

Groene Daken gedekt uit rioolheffing

-130

-110

-90

-   

Verdubbeling aanplant bomen

44

75

106

138

Pilot vrij te gebruiken buitenstoelen

10

10

10

10

Parkeerfonds toekomstbestendig maken

333

309

287

267

Grasso

120

120

120

120

Tijdelijke woningen

700

-   

-   

-   

Tijdelijke woningen (dekking bestaande middelen)

-700

-   

-   

-   

Positieve gezondheid

 50

50

50

50

ODBN

100

100

100

100

Niet te realiseren deel ombuiging beschermingsbewind

500

500

500

500

Ombuiging eigen bijdrage budgetbeheer

100

100

100

100

Impuls Slimme inzet van digitalisering

500

-   

-   

-   

Programma Zuidwillemspark

100

100

100

100

Trillingenproblematiek spoor, weg en lucht

100

-   

-   

-   

Continuering Blauwe Engelen

50

50

50

50

Budget sportevenementen

100

100

100

100

75 jaar bevrijding

80

-   

-   

-   

Het Kruithuis

75

75

75

75

Extra bedieningskosten Sluis 0

-   

-   

55

55

Kosten tijdelijke huisvesting Onderwijshuisvesting

535

111

-

-

TOTAAL

7.246

4.656

4.272

4.204

TOELICHTING NIEUW BELEID EXPLOITATIE

De toelichtingen op het nieuw beleid kunt u hier vinden.

NIEUW BELEID 2019 INVESTERINGEN

Net als het nieuw beleid in de exploitatie stellen wij ook een nieuw beleid investeringen voor. De kapitaallasten die uit deze voorstellen volgen, dienen ook gedekt te worden uit de beschikbare ruimte voor nieuw beleid. Wij stellen onderstaande investeringen voor:

Investering

2019

2020

2021

2022

Investeringen programma duurzaamheid (inclusief mobiliteit)

4.000

1.000

1.000

1.000

Investeringen programma duurzaamheid (dekking uit vervallen IP post GSB)

-4.000

-1.000

-1.000

-1.000

Spoorzone herinrichting Campus Onderwijsboulevard

100

-

900

-

Spoorzone herinrichting Campus Onderwijsboulevard

-100

-

-900

-

Verkeersveiligheid Hobbit

430

-

Verkeersveiligheid Hobbit

-430

-

-

-

Nieuwbouw sportzaal Rijnstraat

2.376

-

-

-

Spoorzone plein Onderwijsboulevard

400

-

-

-

Spoorzone plein Onderwijsboulevard

-400

-

-

-

Kleine fysieke aanpassing Magistratenlaan

200

-

-

-

Kleine fysieke aanpassing Magistratenlaan (dekking middelen Koersnota)

-200

-

-

-

Zuid-Willemspark

300

300

300

300

Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0 (installaties)

2.635

716

-

-

Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0 (openbare ruimte)

811

174

644

-

Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0 (riolering)

2.370

26

95

-

Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0 (civieltechnisch)

3.453

-

-

-

Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0 (Bijdrage Waterschap Aa en Maas)

-2.370

-

-

-

Masterplan stadhuis/bestuurscentrum - AV middelen en daaraan gekoppelde werkzaamheden

135

150

-

60

Sportpark Groote Wielen, vervanging 3 toplagen kunstgrasvelden OJC

744

-

-

-

Hockeycomplex Oosterplas, vervanging toplaag waterveld 2

175

-

-

-

Dekking uit krediet aanpassing Hockeycomplex Oosterplas

-175

-

-

-

Renovatie/vervanging sportaccommodaties

PM

PM

PM

PM

Aanschaf meubilair Stadskantoor

290

-

-

-

Aanschaf meubilair Stadskantoor

-290

-

-

-

Aquamarijn

4.284

-

-

-

Aquamarijn (kinderopvang en peuterarrangement)

792

-

-

-

Aquamarijn (huur)

-792

-

-

-

t Schrijverke

50

-

-

-

t Schrijverke

250

-

-

-

t Schrijverke

-250

-

-

-

Meander

45

-

-

-

Meander

-45

-

-

-

Sancta Maria Mavo

4.512

-

-

-

Bouwkundige aanpassingen parkeergarage Keizerstraat

62

-

-

-

Bouwkundige aanpassingen parkeergarage Keizerstraat

-62

-

-

-

Vervanging coating parkeergarage St. Josephstraat

129

-

-

-

Vervanging coating parkeergarage St. Josephstraat

-129

-

-

-

De Draak

1.595

-

-

-

Investeringskrediet onderzoek verduurzaming en innovatie afvalwaterketen

77

103

-

-

Investeringskrediet onderzoek verduurzaming en innovatie afvalwaterketen

-77

-103

-

-

Investeringskrediet onderzoek doelmatig functioneren van bedrijventerreinen

103

-

-

-

Investeringskrediet onderzoek doelmatig functioneren van bedrijventerreinen

-103

-

-

-

Grondwatermeetnet, vervanging meetinstrumenten

-

-

-

90

Grondwatermeetnet, vervanging meetinstrumenten

-

-

-

-90

Vervanging ondergrondse containers

500

500

500

500

Vervanging ondergrondse containers

-500

-500

-500

-500

Aanvullende middelen aanpassing Orthenseweg-Aartshertogenlaan

800

-

-

-

Aanvullende middelen aanpassing Orthenseweg-Aartshertogenlaan (dekking Reserve Grote Werken)

-800

-

-

-

TOTAAL

20.895

1.366

1.039

360

De toelichtingen op het nieuw beleid investeringen kunt u hier vinden.

Deze investeringen leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten

2019

2020

2021

2022

Kapitaallasten nieuw beleid investeringen

356

744

795

818

TOTAAL

356

744

795

818