Begroting 2019

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

Informatie over dit programma is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen, kwijtscheldingsbeleid en landelijke ontwikkelingen. Deze paragraaf is qua omvang breder dan het programma gemeentelijke belastingen, omdat onder lokale heffingen ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vallen. Deze belastingen zijn onder de functionele programma’s geraamd, omdat het hier niet om algemene dekkingsmiddelen gaat.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021Begroot 2022
Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten35.04735.65036.85537.13937.39937.643

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 9.258

1,2 %

Baten

€ 46.113

5,9 %