Begroting 2019

Algemene uitkering gemeentefonds

Algemene uitkering gemeentefonds

Het hoofdstuk Financiële positie geeft een toelichting op de raming van de algemene uitkering 2019, de ontwikkeling ten opzichte van de begroting 2018 en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering voor de komende periode.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021Begroot 2022
Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten266.150275.144285.332285.332285.332285.332

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 0

0,0 %

Baten

€ 285.332

36,3 %